Hoạt động kiều bào

Người định lượng hạnh phúc

Người định lượng hạnh phúc

Những năm tháng học tập nghiên cứu tại Pháp đã giúp cô hình thành nên tư duy mở và khả năng chấp nhận những quan điểm sống khác với bản thân.