Hủy

Bảo lãnh giải ngân Tin tức

Giải ngân gần 3 tỷ USD vốn vay

Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong tháng 10, các dự án vay nước ngoài giải ngân đạt 158,67 triệu USD, luỹ kế 10 tháng đầu năm đạt 2.998,45 triệu USD.