Hủy

Cấm cho vay đảo nợ Tin tức

Chính thức cấm cho vay đảo nợ

Chính thức cấm cho vay đảo nợ

Từ ngày 15/3 tới, khách hàng không còn được phép vay vốn để đảo nợ. Việc cho vay tuần hoàn chỉ áp dụng với doanh nghiệp không có nợ xấu.