Hủy

Caravel fund Tin tức

FPT quay về cốt lõi

FPT quay về cốt lõi

“Nhằm tiếp tục đảm bảo mức tăng trưởng 2 con số của FPT trong thời gian tới, việc tách mảng thương mại là cần thiết”, ông Trương Gia Bình tuyên bố.