Hủy

Chê trách Tin tức

Giờ G chế tài tái chế

Giờ G chế tài tái chế

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) có hiệu lực từ đầu năm 2024 đưa hoạt động tái chế rác thải vào chế tài đối với doanh nghiệp.

XOR, XOR Việt Nam