Hủy

Durofoam Tin tức

Cao su Đồng Phú tính kế thoát lầy

Cao su Đồng Phú tính kế thoát lầy

Trong năm 2014, doanh thu từ mảng nệm và gối tăng trưởng khoảng 20%. giúp Ðồng Phú chuyển từ lỗ sang lãi nhẹ với giá trị khiêm tốn vài trăm triệu đồng.

XOR, XOR Việt Nam