Hủy

Ghìm giá Tin tức

Ghìm giá để kìm lạm phát

Ghìm giá để kìm lạm phát

Lộ trình giá thị trường đối với các dịch vụ công, hàng hóa thiết yếu đều đã có nhưng tăng lúc nào, mức tăng ra sao cần phải cân nhắc để tránh tác động đến lạm phát, gây bất ổn vĩ mô…