Hủy

Ha Loi Tin tức

  • 27/07/2014 - 09:36

    3 doanh nghiệp bia báo lãi quý II/2014

    Quý II/2014, Bia Hà Nội-Hải Dương báo lãi 9,7 tỷ đồng, Bia Hà Nội báo lãi 11,14 tỷ đồng, Bia Thanh Hóa công ty mẹ bão lãi 12,87 tỷ đồng.