Hủy

Hanoi food Tin tức

  • 24/12/2014 - 16:58

    Doji đăng ký mua 22% cổ phần Hanoi Food

    Sau khi Hanoi Food đấu giá xong gần 23,8% cổ phần vào ngày 9/1/2015, Doji sẽ được thực hiện quyền mua 22% cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược.