Hủy
Kinh Doanh

Chuyển Đảng bộ Ngoài nước về trực thuộc Trung ương

Thứ Ba | 16/09/2014 14:22

Bộ Chính trị quyết định chuyển Đảng bộ Ngoài nước thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về trực thuộc Trung ương.
 
 
Bộ Chính trị quyết định chuyển Đảng bộ Ngoài nước thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về trực thuộc Trung ương.

Sáng 16/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã chủ trì buổi công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo liên quan của Đảng ủy Ngoài nước nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo Quyết định 247-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương ngày 10/7/2014, Bộ Chính trị quyết định chuyển Đảng bộ Ngoài nước thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Đảng ủy Ngoài nước gồm 18 người; Ban Thường vụ gồm 6 người. Ông Lê Dân giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Ngoài nước.

Phát biểu tại buổi công bố, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng của Đảng ủy Ngoài nước cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có chủ trương chuyển Đảng ủy ngoài nước về trực thuộc Trung ương.

Đảng ủy Ngoài nước cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và cấp ủy địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng của Đảng ủy ngoài nước phát huy truyền thống của đơn vị, nêu cao trách nhiệm trong công tác, thực hiện và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy Ngoài nước thực hiện tốt việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, giải pháp lớn về công tác Đảng, công tác quần chúng ở ngoài nước; lãnh đạo thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp, giáo dục, quản lý, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, luôn hướng về quê hương, đất nước. Đảng ủy thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo môi trường thuận lợi đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu Đảng ủy Ngoài nước và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tạo điều kiện để đồng bào ổn định cuộc sống, luôn hướng về Tổ quốc, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nước sở tại; giữ gìn truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa của dân tộc.

Ông Lê Hồng Anh nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng ở ngoài nước còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Do đó, các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các cấp ủy địa phương cần chủ động phối hợp với Đảng ủy Ngoài nước, hỗ trợ các cấp ủy đảng ở ngoài nước thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng ở ngoài nước trong thời kỳ mới, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chủ động tích cực hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, tạo thuận lợi cho đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguồn Vietnam+


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

XOR, XOR Việt Nam