Hủy
Kinh Doanh

GSP lãi cổ đông Công ty mẹ là 10,4 tỷ đồng trong quý III, giảm 22% so với cùng kỳ

Thứ Sáu | 24/10/2014 11:17

Lãi cổ đông Công ty mẹ 9 tháng là 28 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. EPS là 928 đồng trong khi cùng kỳ là 1.181 đồng.
 
Quý III/2014, Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (mã GSP) đạt 267 tỷ đồng doanh thu và 13,5 tỷ đồng lợi nhuận. Doanh thu tăng 16% còn lợi nhuận giảm 12% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, lãi cổ đông Công ty mẹ - gồm lãi sau thuế Công ty mẹ và phần lãi được hạch toán theo tỉ lệ sở hữu từ công ty con của GSP - trong quý là 10,4 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Cuối quý III/2014, GSP vẫn còn sở hữu 51% cổ phần Công ty cổ phần Vận tải Nhật Việt và 51% lợi nhuận của Vận tải Nhật Việt được hạch toán vào phẩn lãi cổ đông Công ty mẹ của GSP.

Trong cơ cấu doanh thu quý III/2014, doanh thu vận tải LPG chiếm 49%, doanh thu bán LPG 47,5%, doanh thu bán nhiên liệu xăng dầu 3%, còn lại là doanh thu khác.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý tăng 36% so với quý III/2014, đạt gần 11 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt 715 tỷ đồng doanh thu và 36,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu tăng 15% còn lợi nhuận giảm 11% so với cùng kỳ. Đến cuối quý III/2014, Công ty đạt 88% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận.

Lãi cổ đông Công ty mẹ trong 9 tháng là 27,8 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 928 đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái là 1.181 đồng.

Cuối quý III/2014, tổng tài sản giảm nhẹ 7% so với đầu năm, đạt 652 tỷ đồng. Tổng tài sản giảm do tài sản cố định hữu hình giảm hơn 40 tỷ đồng so với đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng thêm gần 40 tỷ đồng còn các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm đi gần 50 tỷ đồng so với đầu năm.

So với cuối quý II/2014, tiền và các khoản tương đương tiền giảm đi hơn 40 tỷ đồng còn các khoản đầu tư tài chính ngắn hạng tăng thêm hơn 60 tỷ đồng.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại GSP là 67,74% do Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí nắm giữ.

Chỉ tiêu

Quý III năm 2014

Quý III năm 2013

Thay đổi

Lũy kế năm 2014

Lũy kế năm 2013

Thay đổi

Doanh thu

267,31

230,56

15,9%

714,69

621,36

15,0%

Doanh thu thuần

267,31

230,56

15,9%

714,69

621,36

15,0%

Giá vốn hàng bán

239,19

206,88

15,6%

636,95

554,07

15,0%

Lợi nhuận gộp

28,12

23,69

18,7%

77,74

67,29

15,5%

Chi phí bán hàng

0,24

0,29

-17,2%

0,43

0,81

-46,9%

Chi phí quản lý

10,79

7,96

35,6%

29,95

21,13

41,7%

Lợi nhuận sau thuế

13,54

15,46

-12,4%

36,71

41,06

-10,6%

Lãi cổ đông CT mẹ

10,43

13,29

-21,5%

27,83

35,43

-21,5%

EPS (đồng)

348

443

-21,4%

928

1.181

-21,4%

Kết quả kinh doanh quý III/2014 của GSP (Nguồn: HSX)
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO