Hủy
Kinh Doanh

Quy chế công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Thứ Tư | 25/06/2014 23:36

Quyết định cũng nêu rõ quy định về hình thức công bố thông tin gồm: Văn bản và dữ liệu điện tử.
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định vừa ban hành Quy chế công bố thông tin hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu nhằm bảo đảm tăng cường công khai, minh bạch về hoạt động của doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu và quy định chung.

Theo Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg, đối tượng áp dụng của Quyết định này gồm: Công ty TNHH một thành viên là công ty mẹ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập (gọi tắt là công ty mẹ);

Công ty TNHH một thành viên do Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là Bộ), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh);

Các cơ quan được phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Quy chế quy định các thông tin của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu phải công bố bao gồm: Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp; báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp; chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm của doanh nghiệp; kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và kết quả thực hiện; báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Phương tiện và ngôn ngữ công bố thông tin

Quyết định cũng nêu rõ quy định về hình thức công bố thông tin gồm: Văn bản và dữ liệu điện tử.

Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời qua các phương tiện công bố thông tin. Cụ thể: Đối với doanh nghiệp, phương tiện công bố thông tin gồm các báo cáo bằng văn bản, trang thông tin điện tử, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

Đối với cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, phương tiện công bố thông tin gồm Hệ thống tiếp nhận các báo cáo và công bố thông tin, cổng thông tin điện tử của cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

Riêng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phương tiện công bố thông tin gồm Hệ thống tiếp nhận các báo cáo và công bố thông tin, cổng thông tin doanh nghiệp (http://www.business.gov.vn), ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

Việc công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khác do cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu quy định.

Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp phải là tiếng Việt. Trường hợp quy định công bố thông tin bổ sung bằng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin bao gồm tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo quy định.

Phải công bố thông tin 5 ngày
Quy chế cũng quy định doanh nghiệp có trách nhiệm công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình trong vòng 5 ngày làm việc sau khi các nội dung thông tin công bố được báo cáo và phê duyệt.

Doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm gửi báo cáo công bố thông tin cho cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc sau khi các nội dung công bố được phê duyệt.

Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu có trách nhiệm đăng tải công khai thông tin của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của mình trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải có trách nhiệm đăng tải công khai thông tin của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử http://www.business.gov.vn trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp.

Quy chế cũng yêu cầu rõ việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp, trực tiếp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và đầy đủ của thông tin được công bố.

Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố...

Tạm hoãn công bố thông tin

Trường hợp việc công bố thông tin không thể thực hiện đúng thời hạn vì những lý do bất khả kháng, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi sự kiện bất khả kháng đã được khắc phục.

Việc tạm hoãn công bố thông tin phải được công bố trên phương tiện công bố thông tin của doanh nghiệp (trang thông tin điện tử, ấn phẩm khác), đồng thời doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu lý do tạm hoãn công bố thông tin...

Công bố thông tin bất thường

Trong trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin bất thường theo quy định pháp luật.

Doanh nghiệp phải báo cáo cho cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu trong thời hạn 24 giờ và công bố công khai thông tin bất thường trong thời hạn 72 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

Tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa; tạm ngừng kinh doanh.

Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy phép hoạt đông theo lĩnh vực, ngành, nghề cụ thể.

Có quyết định khởi tố đối với thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng của doanh nghiệp; có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; có kết luận của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế.

Khi có sự thay đổi nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp (thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng).

Quyết định vay có giá trị từ 30% vốn điều lệ trở lên tại thời điểm báo cáo gần nhất. Quyết định thay đổi phương pháp kế toán áp dụng. Doanh nghiệp nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục pháp sản doanh nghiệp. Quyết định về việc thành lập, mua , bán hoặc giải thể công ty con, đầu tư vào công ty liên kết.

Nguồn Vnmedia


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới