Hủy

Luc duc Tin tức

  • 18/09/2014 - 15:25

    Đức đầu tư 1,34 tỷ USD vào Việt Nam

    Hầu hết các dự án của Đức tập trung trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 88 dự án có tổng vốn đầutư đăng ký 626,82 triệu USD.