Hủy

Nhượng quyền thứ cấp Tin tức

Nhượng quyền thứ cấp là gì?

Nhượng quyền thứ cấp là gì?

Khi bên nhận quyền được trao quyền thực hiện quyền hạn của bên nhượng quyền trong một khu vực cụ thể, họ được gọi là "bên nhượng quyền thứ cấp".