Hủy

Nợ xấu hơn 3% Tin tức

Phương án xấu hơn cho nợ xấu

Phương án xấu hơn cho nợ xấu

Thành quả 5 năm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng có nguy cơ bị xóa khi nợ xấu tăng trở lại, quay về mức 1,9% như năm 2017.

Người Tiên Phong