Hủy

O to 4 cho Tin tức

Phương án xấu hơn cho nợ xấu

Phương án xấu hơn cho nợ xấu

Thành quả 5 năm tái cơ cấu hệ thống ngân hàng có nguy cơ bị xóa khi nợ xấu tăng trở lại, quay về mức 1,9% như năm 2017.

  • 01/11/2021 - 08:02

    Năng lượng cho tăng trưởng

    Sự bấp bênh về nguyên liệu tiếp tục là một sự nhắc nhở Việt Nam vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch.