Hủy

Phat hanh trai phieu chinh phu Tin tức

  • 30/10/2014 - 21:05

    Việt Nam đang vay nợ như thế nào

    Lần đầu tiên nhiều số liệu chi tiết về nợ công được người đứng đầu ngành tài chính công bố tại diễn đàn Quốc hội.