Hủy

Phu truong Tin tức

  • 06/03/2023 - 13:00

    Cha & con cùng giữ lửa giao thương

    Ông Phạm Phú Ngọc Trai và con trai của mình vẫn bền bỉ kinh doanh và mở ra những cánh cửa làm ăn với bên ngoài cho doanh giới.
  • 22/02/2022 - 08:00

    Cha & con cùng giữ lửa giao thương

    Ông Phạm Phú Ngọc Trai và con trai của mình vẫn bền bỉ kinh doanh và mở ra những cánh cửa làm ăn với bên ngoài cho doanh giới.