Hủy

San sciaro Tin tức

Cổ phần hóa Vinatex trong 2012

Theo quyết định của Thủ tướng, những đơn vị nào thuộc tập đoàn hoạt động không có hiệu quả sẽ phải giải thể hoặc sáp nhập.

XOR, XOR Việt Nam