Hủy

Smartphone 5g Tin tức

Cờ đến tay Health Tech

Cờ đến tay Health Tech

Sự bùng nổ smartphone, kết nối 5G cộng hưởng cùng dịch bệnh đã tạo động lực lớn cho startup trong lĩnh vực y tế có cơ hội bùng nổ.