Hủy

So với cùng kỳ Tin tức

Nhiều doanh nghiệp lãi không nhờ hoạt động kinh doanh chính

Nhiều doanh nghiệp lãi không nhờ hoạt động kinh doanh chính

Tính đến giữa tháng 11, đã có 649 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 3/2013 (phần lớn chưa kiểm toán), có 125 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý âm (xấp xỉ 20%). Luỹ kế chín tháng, vẫn có 73 doanh nghiệp có lợi nhuận vượt kế hoạch đặt ra cho cả năm 2013 (11%).