Hủy

Tăng trưởng tín dụng thấp Tin tức

  • 04/04/2013 - 10:19

    Ngân hàng đọng vốn

    Tình trạng ngân hàng ế vốn, tăng trưởng tín dụng thấp, đang đòi hỏi chính các ngân hàng phải chia sẻ một phần lợi nhuận bằng việc hạ lãi vay. Như vậy mới mong thu được nợ cũ, tăng trưởng tín dụng.