Hủy

Thống kê thương mại Tin tức

  • 22/04/2013 - 10:48

    Tách bạch chức năng ngân hàng đầu tư và ngân hàng thương mại

    Theo TS. Lê Xuân Nghĩa, tách bạch ở đây chủ yếu là tách bạch trên hệ thống quản lý và kế toán tài chính của NHTM, chứ không nhất thiết bây giờ phải sinh ra một ngân hàng chuyên đầu tư. Cùng với quá trình tách bạch đó, một hệ thống giảm sát, quản lý trong việc tách bạch này phải được thực hiện nghiêm ngặt.