Hủy
Thương trường

Cải tiến quy trình đăng ký kinh doanh tại TP.HCM

Thứ Hai | 13/07/2009 17:11

Để cải tiến quy trình đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu, ngày 23.6.2009, Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã ban hành Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp trên địa bàn TP.HCM (Quy chế).

Hồ Sơ Đăng Ký

Theo Quy chế, tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu khi thành lập doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP.HCM sẽ nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM: Một bộ hồ sơ chung được quy định trong Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (nếu thành lập mới doanh nghiệp) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp (nếu thành lập văn phòng đại diện) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp (nếu thành lập chi nhánh không đăng ký nộp thuế trực tiếp) Thông báo mã số đơn vị trực thuộc (nếu thành lập chi nhánh đăng ký nộp thuế trực tiếp) Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (nếu thay đổi đăng ký kinh doanh dẫn đến thay đổi mã số doanh nghiệp).

Đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thông qua mạng điện tử, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký bằng giấy để cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và lưu hồ sơ. Các giấy tờ phải nộp như được nêu trên.

Cơ Chế Phối Hợp và Thời Hạn Giải Quyết

Giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và Cục Thuế TP.HCM

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP.HCM sẽ chuyển một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp cho Cục Thuế TP.HCM thông qua mạng điện tử: tên doanh nghiệp dự kiến, trụ sở, thông tin về người đại diện pháp luật hoặc chủ doanh nghiệp.

Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, Cục Thuế TP.HCM chuyển mã số doanh nghiệp qua mạng điện tử cho Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM để ghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế.

Giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM và Công an TP.HCM

Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển cho Cục Thuế các hồ sơ lưu theo quy định (bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, bản sao thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế).

Thời Hạn Trả Kết Quả

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi đến nhận kết quả, đại diện doanh nghiệp ký nhận vào Phiếu trả kết quả theo quy định.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp sẽ liên hệ Công an TP.HCM để nhận con dấu.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Biz Tech

Nhân vật