Hủy

Tổng Công ty hóa chất Việt Nam Tin tức

  • 02/10/2012 - 09:43

    GAS ghi nhận doanh thu muộn 2 tháng

    Theo thỏa thuận của GAS và chủ khí tại bể Nam Côn Sơn, GAS sẽ ghi nhận doanh thu và xuất hóa đơn VAT sau 2 tháng kể từ ngày giao khí.
Người Tiên Phong