Hủy

Trưởng ban kiểm soát Tin tức

  • 05/12/2012 - 08:30

    STT thay Trưởng Ban kiểm soát

    Ông Nguyễn Minh Nhựt, thành viên Ban kiểm soát sẽ đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát STT thay ông Dương Hồng Minh.
Người Tiên Phong