Hủy

Trưởng ban kiểm soát Tin tức

  • 05/12/2012 - 08:30

    STT thay Trưởng Ban kiểm soát

    Ông Nguyễn Minh Nhựt, thành viên Ban kiểm soát sẽ đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát STT thay ông Dương Hồng Minh.