Hủy

Wareham Group Tin tức

Wareham Group mua 200.000 cổ phiếu SSI

Sau giao dịch, Wareham Group sở hữu 8,48 triệu cổ phiếu SSI, tỷ lệ 2,42%. Tổng cộng các quỹ của Dragon Capital sở hữu 28,18 triệu cổ phiếu SSI.