Hủy

20 năm Tin tức

Việt Nam trong top 20 bao lâu?

Việt Nam trong top 20 bao lâu?

Năm 2024, Việt Nam có thể rời khỏi Top 20 tăng trưởng toàn cầu. Do Việt Nam chậm lại hay thế giới sẽ đi nhanh hơn?

XOR, XOR Việt Nam