Hủy

577 Tin tức

Gia tốc tài chính của CII

Gia tốc tài chính của CII

CII có doanh thu từ đầu tư tài chính ngày càng cao khiến cổ đông đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của những mảng kinh doanh cốt lõi.