Hủy

Bán niên Tin tức

  • 25/11/2012 - 07:31

    VFG: EPS đạt 6.972 đồng năm 2012

    Sau 12 tháng theo niên độ kế toán của VFG, công ty lãi hợp nhất 88 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ, EPS đạt 6.972 đồng.
Người Tiên Phong