Hủy

Bia chua Tin tức

Henry Nguyễn: Giáo sư làm chủ xưởng bia

Henry Nguyễn: Giáo sư làm chủ xưởng bia

Sáng lên giảng đường dạy về tôn giáo và thần học, tối vào xưởng bia nghiên cứu bí quyết bia Bỉ, đó là cuộc sống mà Tiến sĩ Henry Nguyễn lựa chọn.

Người Tiên Phong