Hủy

Bộ phận cấu thành Tin tức

  • 29/01/2013 - 14:10

    Câu lạc bộ Paris: Họ là ai?

    Câu lạc bộ Paris cung cấp các dịch vụ tài chính như kinh phí chiến tranh, tái cấu trúc nợ, giảm nợ hay tha nợ cho các chính phủ.
Người Tiên Phong