Hủy

Bức cung Tin tức

  • 05/02/2013 - 23:06

    ITC lãi 7,76 tỷ đồng quý IV/2012

    ITC có vốn điều lệ 690,87 tỷ đồng và có quỹ thặng dư vốn từ những năm trước đạt 974,11 tỷ đồng, quỹ LNST chưa phân phối 56,66 tỷ đồng.