Hủy

Chấn hưng Tin tức

  • 15/01/2013 - 10:54

    HVG đã nắm cổ phần chi phối VTF

    Lượng cổ phiếu HVG nắm giữ tăng từ 6 triệu đơn vị lên 11,63 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tăng từ 28,54% lên 55,31%.