Hủy

Change Leadership Tin tức

Lãnh đạo sáng tạo

Lãnh đạo sáng tạo

Cuốn sách này dành cho những ai muốn có ảnh hưởng tích cực thông qua thay đổi hiệu quả và những ai muốn giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

XOR, XOR Việt Nam