Hủy

Chị Hoàng Thị Minh Hồng Tin tức

“Hồng Nam Cực”

“Hồng Nam Cực”

Là người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực, là cái tên nhiệt tình trong các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu.

XOR, XOR Việt Nam