Hủy

Chi phí cơ hội Tin tức

Chia sẻ trách nhiệm nợ công

Chia sẻ trách nhiệm nợ công

Bộ Tài chính sẽ xây dựng khung pháp lý mới theo hướng chia sẻ dần trách nhiệm đối với các khoản nợ công của Chính phủ.