Hủy

Chi phí logistics Tin tức

  • 28/11/2014 - 07:43

    Chi phí logistics chiếm 25% GDP

    hoạt động ngành logistics của Việt Nam hiệu quả hơn thì sẽ cải thiện đáng kể GDP và thu nhập bình quân đầu người.