Hủy

Chỉ thị 02 Tin tức

Ngân hàng 2015 đầy triển vọng

Ngân hàng 2015 đầy triển vọng

4 điểm sáng cho ngân hàng năm nay gồm chỉ thị 02 về xử lý nợ xấu, cải tiến hoạt động của VAMC, M&A, lãi suất cho vay tiếp tục giảm.