Hủy

Chia đều Tin tức

Lưu ý khi vay tín chấp

Vay tín chấp là người vay không có tài sản thế chấp cho ngân hàng và sẽ trả tiền gốc cùng tiền lãi cố định hằng tháng (chia đều theo thời gian vay).