Hủy

Chiến lược Tin tức

  • 08/11/2023 - 14:00

    “Vua tôm” Minh Phú gồng khó

    Khó khăn của Minh Phú cho thấy ngành xuất khẩu tôm cần có chiến lược phát triển mới theo hướng bền vững hơn.