Hủy

Chuỗi logistics Tin tức

  • 25/03/2018 - 10:54

    Nóng chuỗi cung ứng lạnh

    Thị trường logistics và cung ứng lạnh Việt Nam rất manh mún khi những hợp tác xã, hộ gia đình tự đầu tư kho lạnh quy mô nhỏ riêng.
Người Tiên Phong