Hủy

Cơ hội kinh doanh Tin tức

  • 26/06/2015 - 11:17

    ĐHCĐ KDC: Khi nào chia cổ tức 200%?

    Kinh Đô đặt kế hoạch năm 2015 đạt doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.500 tỷ đồng. Cổ tức năm 2015 tỷ lệ 14% bằng tiền.