Hủy

Cổng Ngọ Môn Tin tức

Tìm lại di sản

Tìm lại di sản

Dự án làm sạch cổng Ngọ Môn là bước khởi đầu cho một cách mới để bảo tồn và phục hồi di tích tại Cố đô Huế.