Hủy

Công ty Chứng khoán Mirae Asset Tin tức

EPS không như kỳ vọng

EPS không như kỳ vọng

Kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết chậm lại khiến lợi nhuận trên mỗi cổ phần (EPS) cũng sụt giảm.