Hủy

Dabaco Việt Nam Tin tức

SCIC đăng ký thoái vốn Dabaco

SCIC đăng ký thoái vốn Dabaco

SCIC đăng ký bán hết 6 triệu cổ phiếu DBC, tương ứng với 9,56% cổ phần từ ngày 15/12/2014 đến ngày 13/1/2015.