Hủy

Đại hội đảng xii Tin tức

Hôm nay bầu Tổng Bí thư

Hôm nay bầu Tổng Bí thư

Chiều 26/1, Đại hội Đảng XII đã công bố danh sách Ủy viên Ban Chấp hành TW khóa XII, gồm 180 Ủy viên TW chính thức, 20 Ủy viên TW dự khuyết.