Hủy

Đại hội đồng cổ đông Bản Việt Tin tức

  • 10/04/2012 - 23:26

    HVT: Thay đổi Chủ tịch HĐQT

    Ông Văn Đình Hoan thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.
Người Tiên Phong