Hủy

Đại hội đồng cổ đông Bản Việt Tin tức

  • 10/04/2012 - 23:26

    HVT: Thay đổi Chủ tịch HĐQT

    Ông Văn Đình Hoan thôi giữ chức vụ Phó tổng giám đốc để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.