Hủy

Dau tu fdi Tin tức

  • 02/10/2023 - 08:30

    Lực hút dự án tỉ USD

    Các dự án FDI tỉ USD tạo nhiều cơ hội để Việt Nam đưa sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu.
  • 25/09/2023 - 14:00

    Lực hút dự án tỉ USD

    Các dự án FDI tỉ USD tạo nhiều cơ hội để Việt Nam đưa sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu.