Hủy

Địa giới Tin tức

  • 18/12/2014 - 15:36

    Pháp chia lại địa giới

    Các vùng trong nước của Pháp giảm từ 22 vùng xuống còn 13 nhằm giảm chi phí ngân sách.